Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zwemmen

 1. Men verbindt zich voor een kwartaal.
 2. Opzegging uitsluitend de eerste dag van de maand met inachtneming van 1 maand (kalendermaand) opzegtermijn. Telefonisch opzeggen of mondeling aan de balie of bij zweminstructeurs is NIET mogelijk. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch voortgezet. Na het behalen van het C-diploma wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd.
 3. Het lesgeld is per vooruitbetaling verschuldigd en kan per maand contant of via automatische incasso worden voldaan.
 4. Met is verplicht tot stipte betaling van aan het instituut toekomende gelden. Bij niet tijdige betaling van die gelden wordt de vordering in handen gesteld van ons incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de cursist.
 5. Het instituut is gesloten op erkende feestdagen, 5 december vanaf 15:30 uur en in de periode van 24 december t/m 1 januari. Gedurende de schoolzomervakantie is er een aangepast rooster. Contributie dient normaal te worden doorbetaald.
 6. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald en dienen normaal te worden doorbetaald.
 7. Het overeengekomen lesgeld zal ook dienen te worden betaald, indien de leerling - om welke reden dan ook - aan enige les niet deelneemt, tenzij het instituut hem/haar van die verplichting heeft ontheven, hetgeen zal moeten blijken uit een schriftelijke verklaring van het instituut.
 8. Het instituut en de leiding kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke ongevallen of zoekgeraakte voorwerpen.
 9. Het lesgeld bedraagt per maand voor kinderen (uitgaande van eenmaal per week les van 45 minuten):                          € 50,00 (prijswijzigingen voorbehouden).
 10. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- incl. pas. Dit bedrag wordt niet geretourneerd bij annulering van de inschrijving.
 11. Om veiligheidsredenen mogen uitsluitend zwemmouwtjes van de sportschool worden gebruikt. Kosten € 9,25.
 12. Voor het diplomazwemmen worden extra kosten in rekening gebracht.